Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến

CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN

Chuẩn bị kiểm toán bao gồm tất cả những công việc khác nhau tạo được cơ sở pháp lý, kế hoạch kiểm toán cụ thể và điều kiện vật chất cho công tác kiểm

toán.

Đây là bước công việc có ý nghĩa quyết định chất lượng cuộc kiểm toán. Đặc biệt ở Việt Nam công tác kiểm toán còn mới mẻ, các văn bản pháp lý chưa đầy đủ và phân tán nên phải đặc biệt chú ý đến bước chuẩn bị kiểm toán.

Trong bước chuẩn bị kiểm toán có thể chia làm 2 khâu như sau:

Chuẩn bị lập kế hoạch kiểm toán

Lập kế hoạch kiểm toán.

Chuẩn bị lập kế hoạch kiểm toán

Xác định mục tiêu và phạm vi kiểm toán: Trước khi lập kế hoạch kiểm toán, công việc trước tiên của bất kỳ cuộc kiểm toán nào cũng là phải xác định rõ mục tiêu kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

+ Mục tiêu kiểm toán là đích cần đạt tới đồng thời là thước đo kết quả kiểm toán cho mỗi cuộc kiểm toán cụ thể. Mục tiêu chung của kiểm toán phải gắn chặt với mục tiêu, yêu cầu của quản lý. Vì vậy, mục tiêu của kiểm toán phải tuỳ thuộc vào quan hệ giữa chủ thể với khách thể kiểm toán, tuỳ thuộc vào loại hình kiểm toán.

Theo quan hệ giữa chủ thể và khách thể kiểm toán: Mục tiêu kiểm toán là khác nhau giữa 3 loại kiểm toán (kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ) cho dù thực hiện ở cùng một khách thể kiểm toán vì chúng có lĩnh vực và phạm vi hoạt động khác nhau, yêu cầu pháp lý khác nhau.

Nhưng cùng một chủ thể kiểm toán nhưng mục tiêu kiểm toán có thể khác nhau tuỳ thuộc vào quan hệ giữa khách thể kiểm toán với chủ thể kiểm toán: có thể là khách thể trực tiếp hay gián tiếp, cũ hay mới và có thể tuỳ thuộc vào yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của công tác quản lý.

Theo quan hệ với loại hình kiểm toán:

Kiểm toán báo cáo tài chính: Mục tiêu là xác minh tính trung thực và hợp pháp của bảng khai tài chính.

Kiểm toán nghiệp vụ: Mục tiêu là bảo vệ tài sản, xác minh nhiệm vụ tài chính kế toán.

Kiểm toán tuân thủ: Mục tiêu là đánh giá chấp hành các quy tắc, chế độ lụât pháp.

Cũng trong quan hệ với loại hình kiểm toán cần phân biệt mục tiêu kiểm toán trong:

Kiểm toán thường xuyên: Mục tiêu là hướng tới tạo lập nề nếp tài chính kế toán.

Kiểm toán đột xuất: Thường là gắn với các vụ việc được xử lý hay nghiên cứu, giải đáp một vấn đề cụ thể nào đó.

Kiểm toán định kỳ: Với mục tiêu là thường xuyên gắn kết với những kết luận, đánh giá tổng quát các vấn đề theo yêu cầu quản lý chung.

Tóm lại: Xác định mục tiêu kiểm toán là xác định kiểm toán cái gì? (báo cáo tài chính, dự toán tài chính, quyết toán xây dựng cơ bản hay việc chấp hành luật thuế…), kiểm toán phục vụ cho ai? (Hội đồng quản trị, ban giám đốc hay bên thứ 3…). Ngoài ra còn có thể xác định thêm mục tiêu phụ (nếu có). Để định hướng và đánh giá được kết quả, mục tiêu của một cuộc kiểm toán phải được cụ thể và chính xác. Đây là yêu cầu đầu tiên đối với công việc chuẩn bị kiểm toán.

+ Phạm vi kiểm toán: Là sự giới hạn về không gian và thời gian của đối tượng kiểm toán. Phạm vi kiểm toán thường được xác định đồng thời với mục tiêu kiểm toán và là một hướng cụ thể hoá mục tiêu này.

Với một khách thể kiểm toán cần xác định rõ phạm vi kiểm toán là một năm tài chính hay nhiều năm tài chính, kiểm toán toàn diện (bảng cân đối tài sản hay toàn bộ các bảng khai tài chính), tất cả các loại nghiệp vụ hay chỉ một số lĩnh vực chuyên biệt (tiền mặt, kho, thù lao hay thanh toán lương…), cùng với việc cụ thể hoá về đối tượng phải cụ thể hoá về khoảng thời gian thuộc phạm vi kiểm toán (tháng, quý, năm nào) có thể phải xem xét phạm vi kiểm toán trong cả

quan hệ với thời kỳ trước có liên quan.

Như vậy, khâu chuẩn bị lập kế hoạch kiểm toán đã xác định được các yếu tố chính của cuộc kiểm toán đó là: chủ thể kiểm toán, khách thể kiểm toán, mục tiêu và phạm vi của cuộc kiểm toán, cơ sở pháp lý để thực hiện cuộc kiểm toán và thời hạn của cuộc kiểm toán. Đây là điều kiện tiên quyết để tiến hành cuộc kiểm toán.

Bố trí nhân sự của tổ (nhóm) kiểm toán và chuẩn bị các phương tiện

làm việc cơ bản

Lựa chọn đủ số lượng kiểm toán viên có đủ khả năng kiểm toán, nếu không đủ có thể thuê chuyên gia bên ngoài. Đặc biệt là chỉ định người phụ trách cuộc kiểm toán, phải là người có trình độ tương xứng với mục tiêu, phạm vi và tinh thần của cuộc kiểm toán.

Công việc này có thể tiến hành đồng thời với việc xây dựng mục tiêu cụ thể song cần thực hiện trước khi thu thập thông tin, đặc biệt là việc làm quen với đối tượng, khách thể kiểm toán. Tránh thay đổi kiểm toán viên khi đã tiến hành công việc kiểm toán vì sẽ làm giảm tiến độ công việc.

Cùng với việc bố trí nhân sự cần chuẩn bị các thiết bị và điều kiện vật chất kèm theo như phương tiện tính toán và kiểm tra thích ứng với đặc điểm tổ chức kế toán, phương tiện kiểm kê thích ứng với từng loại sản phẩm, hàng hoá, vật tư, tài sản…

Thu thập thông tin cơ sở:

Ở bước chuẩn bị kiểm toán thì thu thập thông tin chỉ hướng tới việc đưa ra các bước quyết định về kiểm toán (kể cả lập kế hoạch kiểm toán) mà chưa đặt ra mục đích là thu thập bằng chứng kiểm toán cho kết luận kiểm toán.

Các thông tin cần quan tâm trong bước công việc này bao gồm những

vấn đề cơ bản nhất về đặc điểm và tình hình hoạt động của khách thể kiểm toán như:

+ Quy mô, phạm vi và chức năng hoạt động chủ yếu của đơn vị.

+ Truyền thống và tín nhiệm của đơn vị.

+ Môi trường hoạt động, điều kiện hiện tại và khả năng phát triển của đơn vị

+ Tổ chức sản xuất kinh doanh và những quy trình công nghệ chủ yếu của đơn vị.

+ Tình trạng tài chính và những mối quan hệ kinh tế chủ yếu của đơn vị.

+ Tổ chức quản lý kinh doanh, trình độ và năng lực của những người điều hành chính của đơn vị.

+ Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán, tài chính, thống kê.

+ Tổ chức hoạt động kiểm soát nội bộ.

+ Nh ững thuận lợi, khó khăn chủ yếu trong sản xuất kinh doanh, trong qu ản lý và kế toán.

+ Những chế độ, chuẩn mực có liên quan…

Để thu thập những thông tin trên kiểm toán viên cần phải tiếp xúc với khách hàng, thảo luận trực tiếp với các nhà quản lý và cán bộ nghiệp vụ của đơn vị, và cần tận dụng tối đa nguồn tài liệu đã có như:

+ Các nghị quyết có liên quan đến hoạt động của đơn vị được kiểm toán, các quy định nội bộ của đơn vị.

+ Các chương trình kế hoạch, dự toán, dự báo có liên quan.

+ Các biên bản của hội nghị ban giám đốc, hội nghị cổ đông, và các hội

nghị quan trọng khác.

+ Các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán nội bộ năm nay và năm trước.

+ Các báo cáo kiểm toán lần trước, các biên bản kiểm kê hoặc biên bản xử

lý các vụ việc đã xảy ra trong kỳ kiểm toán.

+ Các cơ chế chính sách và tình hình kinh tế xã hội, ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh của đơn vị… Các tạp chí chuyên ngành, thông tin từ báo chí và những phương tiện thông tin đại chúng khác.

Trong trường hợp nguồn thông tin chưa đủ cần tiến hành khảo sát điều tra bổ sung, và thu thập thông tin từ các bên có quan hệ với đơn vị được kiểm toán song cũng ở mức khái quát phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm toán.

Những công việc thực hiện trong khâu này, đặc biệt là nguồn thông tin thu thập được là cơ sở để kiểm toán viên tiến hành lập kế hoạch kiểm toán.

GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN CĂN BẢN

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 2 HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 3 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN THUỘC NỘI DUNG KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 4 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 5 CHỌN MẪU KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 6 TRÌNH TỰ KIỂM TOÁN

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Hotline: 0908 491 408
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Tell: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam Email:hoangnam@kientrucsaigon.net