Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến
  Hot Line: 0908 491 408 Hot Line: 0908 799 468
MẪU PHÒNG KHÁCH MẪU PHÒNG NGỦ MẪU NHÀ BẾP MẪU NHÀ PHỐ MẪU BIỆT THỰ

PHƯƠNG  PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN TRONG PHÂN TÍCH KINH DOANH

Là phương pháp mà ở đó các nhân tố lần lượt được thay thế theo một trình tự nhất định để xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của chúng đến chỉ tiêu cần phân tích (đối tượng phân tích) bằng cách cố định các nhân tố khác trong mỗi lần thay thế.

Bước 1: Xác định công thức.

Là thiết lập mối quan hệ của các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích qua một công thức nhất định. Công thức gồm tích số các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích.

Ví dụ:

Doanh thu =

Giá bán  x 

Sản lượng tiêu thụ

 

( Nhân  tố )

( Nhân tố )

 

Chi phí NVL

trực tiếp

=

Số lượng

sản xuất

x

Lượng NVL

tiêu hao

x

Đơn giá nguyên

vật liệu

Khi xây dựng công thức cần thực hiện theo một trình tự nhất định, từ nhân tố  sản  lượng  đến  nhân  tố  chất  lượng,  nếu  có  nhiều  nhân  tố  lượng  hoặc  nhiều nhân tố chất thì sắp xếp nhân tố chủ yếu trước và nhân tố thứ yếu sau.

Bước 2: Xác định các đối tượng phân tích.

So sánh số thực hiện với số liệu gốc, chênh lệch có được đó chính là đối tượng phân tích.

Gọi Q là chỉ tiêu cần phân tích;

Gọi a, b, c là trình tự các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích; Thể hiện bằng phương trrình: Q = a . b . c

Đặt Q1: Chỉ tiêu kỳ phân tích, Q1= a1 . b1. c1

Q0: Chỉ tiêu kỳ kế hoạch, Q0 = a0 . b0 . c0

Q1 – Q0 = DQ: mức chênh lệch giữa kỳ thực hiện và kỳ gốc, đây cũng là đối tượng cần phân tích.

DQ = a1 . b1 . c1 – a0 . b0 . c0

Bước 3: Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố.

Thực hiện theo trình tự các bước thay thế. (Lưu ý: Nhân tố đã thay ở bước trước phải được giữ nguyên cho bước sau thay thế)

Thay thế bước 1 (cho nhân tố a)

a0 . b0 . c0 được thay thế bằng a1 . b0 . c0

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố a là:

Da =  a1 . b0 . c0 – a0 . b0 . c0

Thay thế bước 2 (cho nhân tố b)

a1 . b0 . c0 được thay thế bằng a1 . b1 . c0

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố b là:

Db =  a1 . b1 . c0 – a1. b0 . c0

Thay thế bước 3 (Cho nhân tố c)

a1 . b1 . c0 được thay thế bằng a1 . b1 . c1

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố c là:

Dc =  a1 . b1 . c1 – a1 . b1 . c0

Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, ta có: Da + Db +Dc = DQ Ví dụ:

Tại một doanh nghiệp có tài liệu sau:

CHỈ TIÊU

KỲ KẾ HOẠCH

KỲ THỰC HIỆN

Số lượng sản phẩm sản xuất

1.000 sp

1.200 sp

Số giờ lao động cho 1 SP

8 giờ

7 giờ

Đơn giá một giờ công

2.000 đồng

2.500 đồng

Yê u cầu:

Bảng 1.2. Tình hình sản xuất sản phẩm

Hãy phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí nhân công trực tiếp.

Công việc phân tích được tiến hành như sau:

Xác định công thức:

Gọi:

Q0, Q1  là sản lượng sản phẩm sản xuất kỳ kế hoạch và kỳ thực tế; H0, H1 là số giờ lao động cho 1 sản phẩm kỳ kế hoạch và kỳ thực tế; P0, P1 là đơn giá một giờ công của kỳ kế hoạch và kỳ thực tế;

C0, C1 là chi phí nhân công trực tiếp kỳ kế hoạch và thực tế;

DC là đối tượng cần phân tích; Vậy ta có:

C0 = Q0.H0.P0 = 1000 x 8 x 2000 = 16.000.000 đồng.

C1= Q1.H1.P1 = 1.200 x 7 x 2500 = 21.000.000 đồng.

DC = C1  – C0  = 21.000.000 – 16.000.000 = 5.000.000 đồng (đối tượng phân tích)

Tính các mức ảnh hưởng của các nhân tố:

Thay thế bước 1 (cho nhân tố Q):

Q1.H0.P0 = 1.200 x 8 x 2000 = 19.200.000 đồng.

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố Q:

Q1.H0.P0 – Q0.H0.P0 = 19.200.000 – 16.000.000 = 3.200.000 đồng.

Thay thế bước 2 (cho nhân tố H):

Q1.H1.P0 = 1.200 x 7 x 2000 = 16.800.000 đồng.

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố H:

Q1.H1.P0 – Q1.H0.P0 = 16.800.000 – 19.200.000 = -2.400.000 đồng.

Thay thế bước 3 (cho nhân tố P):

Q1. H1. P1 = C1 = 21.000.000 đồng Mức độ ảnh hưởng của nhân tố P:

Q1. H1. P1 – Q1. H1. P0 = 21.000.000 – 16.800.000 = 4.200.000 đồng.

Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố:

3.200.000 + (-2.400.000) + 4.200.000 = 5.000.000 đồng.

Bước 4: Tìm nguyên nhân làm thay đổi các nhân tố:

Nếu do nguyên nhân chủ quan từ doanh nghiệp thì phải tìm biện pháp để khắc phục những nhược điểm, thiếu xót để kỳ sau thực hiện được tốt hơn.

Bước  5: Đưa  ra  các  biện  pháp  khắc  phục  những  nhân  tố  chủ  quan  ảnh hưởng không tốt đến chất luợng kinh doanh và đồng thời củng cố, xây dựng phương hướng cho kỳ sau.

Ưu và nhược điểm của phương pháp thay thế liên hoàn: Ưu điểm:

Là  phương pháp  đơn giản,  dễ  tính toán  so với  các  phương pháp  xác  định nhân tố ảnh hưởng khác.

Phương pháp thay thế liên hoàn có thể xác định được các nhân tố có quan hệ với chỉ tiêu phân tích bằng thương, tổng, hiệu, tích số và cả số %.

Nhược điểm:

Khi xác định  nhân  tố  nào  đó,  phải  giả  định  các  nhân  tố  khác  không  đổi, trong thực tế các nhân tố có thể thay đổi.

Việc sắp xếp trình tự  các nhân tố phải từ nhân tố sản lượng đến chất lượng, trong thực  tế  việc  phân  biệt  rỏ  ràng  giữa  nhân  tố  sản  lượng  và  nhân  tố  chất lượng là không dễ dàng.

CHƯƠNG  1 TỔNG QUÁT VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHƯƠNG  2 PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH

CHƯƠ NG 3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ

CHƯƠ NG  4 PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN

CHƯƠ NG 5 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

CHƯƠNG  6 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM Hotline: 0908 491 408
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM Tell: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam Email:hoangnam@kientrucsaigon.net