Sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng là niềm vinh dự và mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến
 

Hot Line: 0908 491 408

Hot Line: 0908 799 468

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Bản chất và mục đích của bảng báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp, tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác.

Số liệu trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh cho phép người sử dụng đánh giá một cách khái quát về khả năng sinh lời của đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp. Nó cho biết quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã đem lại lợi nhuận hay gây ra tình trạng lỗ vốn...

Các yếu tố cơ bản của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh :

 Doanh thu ( sales revenue)

 Trừ giá vốn hàng bán (cost of goods sold)

 Lãi gộp (gross margin/ gross profit)

 Chi phí kinh doanh (operating expenses)

Chi phí bán hàng

Chi phí quản lý

 Cộng chi phí kinh doanh (total operating expenses)

 Lãi từ hoạt động kinh doanh (income from operation)

 Lợi tức và chi phí không kinh doanh (non operating income and expenses)

 Lãi (lỗ) trước thuế (income before tax)

 Thuế thu nhập doanh nghiệp (income tax expenses)

 Lãi ròng (net income after tax)

 1.2.2 nội dung và kết cấu của bảng báo cáo kết quả kinh doanh

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm các khoản mục chủ yếu sau đây :

 Phần 1 : lãi lô trong kinh doanh được phản ánh theo kỳ trước, của kỳ này và luỹ kế từ đầu năm theo 3 chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

  Phần 2 : tình hình thực hiện nghĩa vụ nhà nước

   Phần 3 : thuế giá trị gia tăng

Chương 1 phân tích báo cáo tài chính

Chương 2 phân tích cấu trúc vốn

Chương 3 dự báo và hoạch định tài chính

Chương 4 quản trị dự án đầu tư của doanh nghiệp

Chương 5 phân tích tài chính và thẩm định dự án đầu tư

Chương 6: sát nhập và mua lại doanh nghiệp

Nhập khẩu các loại hóa chất

Polysorbate (Tween) 20, 60, 80

PEG Ester 1000, 4000

OP -5, 6 , 10

Span 20, 60, 80

NONIONIC SURFACTANT DEFOAMING AGENT DEINKING AGENT STOCK SALES PE WAX

Alkyl Aryl base

Series NP-2, 3 ,,,

Series OP -5, 6 , 10,,,

Fatty Alcohol Base

Series LA-2, 3, 5,, OA-3, 5,, CA-3, 5,, SA -3, 5,,

Series TDA-3,5,7,,, OTA-5,8

Fatty Acid Base

Series Alkyl Ester

Alkyl Arnine Base

ESTERFICATION CATIONIC SURFACTANT

Natural Alcohol

Synthetic Alcohol

Specialty Nonionic Softanol EOA

Fatty Acid

Glycol Ether

Others

Fatty Oil

Product Applicants

Homo-Polymers

Oxidized Horno-Polymers Ernulsifiabe Type

Polypropylene Wax

Series PH-820, 810

Series PC-820, 810

Series PHE-920, PCE - 903

Specialty Wax

Esterfication : PEG Ester

Esterfícation : Other

Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chlorides

Esterfication : Other

Series Alkyl Arnine

Sorbitan Ester Base

Series Span & Tween

Polypropylene Glycol Base

Series PE 31, 44,,,,

Specialty Nonionics

ANIONIC SURFACTANT

Alkyl phosphates

Alkyl sulfosuccinates

Isethionates

Polystone Planters

Poly Terrazzo Planters

Gloss Planters

Concrete Planters

Poly atlantis planters

Ceramics plantres

CTY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM

Polysorbate (Tween) 20, 60, 80

Mua bán hóa chất Thi công nhà biệt thự
Địa chì: 131/85B Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Qu. Gò Vấp, Tp.HCM. PEG Ester 1000, 4000 OP -5, 6 , 10 Thi công nhà phố
TGĐ: Lê Hoàng Nam Tell: 08. 35886184 Span 20, 60, 80 Thietkenhadep.us
Email:hoangnam@kientrucsaigon.net